SSR Nederland

SSR Nederland en de stichting Landelijke werkgroep Mudawwanah werken nauw samen met het steunpunt in Berkane. SSR Nederland en Landelijke werkgroep Mudawwanah zijn niet-gesubsidieerde organisaties, afhankelijk van particuliere giften. Het steunpunt in Berkane is een zelfstandige zelfvoorzienende werkeenheid. De werkzaamheden van SSR Nederland, stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah en het steunpunt vullen elkaar aan en versterken elkaar.

volg ons op twitter @SSRNederland

Contact met SSR Nederland
ssrned@planet.nl
UITNODIGING MASTERCLASS MIGRATIE, HUWELIJK EN ZELFBESCHIKKING

Masterclass: Migratie, huwelijk en zelfbeschikking

Donderdag 25 januari 2018
10.00 - 17.00 uur Vrije Universiteit Amsterdam

Van wetenschappelijk onderzoek naar praktijk?
Waarom deze masterclass. Het doel is wetenschappelijk onderzoek toegankelijker te maken voor de dagelijkse praktijk van uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders.

Dankzij de medewerking van onderzoekers van universiteiten en kennisinstituten biedt deze masterclass een integraal aanbod van kennis en verdieping voor belangstellenden en hen die werkzaam zijn in het veld van migratie, huwelijk en zelfbeschikking.

Meer informatie over het programma, de sprekers en workshops vindt u in bijgaand
bestand: 1516187657_Masterclass Migratie huwelijk en zelfbe

Wel gescheiden, niet gescheiden? Huwelijkse gevangenschap in Nederland.

Stel je bent religieus getrouwd en je wilt scheiden, maar dat lukt niet. Dit probleem doet zich steeds vaker voor binnen religieuze gemeenschappen (joods, moslim en christelijk), in het bijzonder onder migranten. Dinsdag 28 juni vond bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, de eerste expertmeeting plaats rond dit thema. Vandaag verschijnt de factsheet ĎWel gescheiden, niet gescheiden? Huwelijkse gevangenschap in Nederland.í

Het verbreken van een (huwelijks-)relatie is vaak een ingewikkeld, emotioneel en soms pijnlijk proces. Vooral bij een religieus huwelijk kunnen vrouwen door scheve machtsverhoudingen op extra obstakels stuiten als zij willen scheiden:
- vrouwen hebben minder echtscheidingsmogelijkheden, bijvoorbeeld omdat de religieuze of nationale wetgeving dit zo bepaalt;
- vrouwen zijn soms helemaal afhankelijk van de medewerking van hun (ex-)partner;
- in veel religieuze gemeenschappen heerst een taboe op scheiding of schrikt de slechte status van Ďgescheiden vrouwí vrouwen af om een echtscheidingsprocedure te starten;
- de financiŽle gevolgen van een echtscheiding zijn voor veel vrouwen hoog: soms moeten zij in ruil voor een scheiding de gemaakte kosten op zich nemen of financiŽle rechten opgeven (bruidsgave, recht op alimentatie, bezittingen).

Complexiteit huwelijkse gevangenschap
Situaties van huwelijkse gevangenschap zijn divers en soms complex, vooral als oorzaken en/of gevolgen in het buitenland liggen. Soms is zelfs onduidelijk waar en hoe het huwelijk ontbonden kan worden, bijvoorbeeld als de (religieuze) autoriteit ontbreekt.
Vaak speelt een combinatie van factoren een rol. Zo durven vrouwen die slachtoffer zijn (geweest) van partnergeweld niet altijd een religieuze scheiding aan te vragen, omdat zij bang zijn dat de situatie escaleert of dat dit leidt tot eerwraak. Daarnaast kan er aanleiding zijn voor ruzie over gezag over de kinderen of dreigende kinderontvoering. Andere obstakels zijn bijvoorbeeld een problematische relatie met het land van herkomst (vluchtelingen), of beperkte financiŽle middelen en weinig connecties in het buitenland om de echtscheiding te kunnen regelen. In veel gevallen werkt de (ex-)partner niet mee en treitert en/of chanteert hij zijn (ex-)vrouw; gekrenkte trots speelt hierbij regelmatig een rol.

Religie en wetgeving
Binnen sommige religies wordt een scheiding niet erkend, zoals bij de katholieke kerk die alleen de mogelijkheid kent tot het nietig verklaren van een huwelijk; dit is vaak een lange en soms kostbare en emotionele procedure.
Daarnaast kan wetgeving in het land van herkomst de ontbinding van het huwelijk in de weg staan, of voor ongewenste consequenties zorgen. In sommige religies is voor een echtscheiding de medewerking van de man nodig. En als een vrouw naar burgerlijk recht gescheiden is, kan de religieuze gemeenschap in Nederland of in het land van herkomst haar toch blijven zien als getrouwd, wat haar beperkt in haar mogelijkheden. Ze kan bijvoorbeeld niet ter communie gaan of geen nieuwe relatie aangaan, omdat zij dan overspel zou plegen. In bepaalde landen kunnen vrouwen de voogdij over de kinderen verliezen bij een scheiding, vooral als zij besluiten te hertrouwen.

Het bestrijden van huwelijkse gevangenschap is een belangrijke emancipatiekwestie die vraagt om structurele oplossingen. Op de expertmeeting zijn onder andere als aanknopingspunten genoemd:
- benut het veranderingspotentieel binnen de gemeenschap zelf, ondersteund door de overheid;
- benoem het probleem als mensenrechtenprobleem en neem het Verdrag van Istanbul vervolgens als uitgangspunt, waardoor de overheid verplicht wordt om maatregelen te treffen;
- verspreid de kennis over huwelijkse gevangenschap zo breed mogelijk in de samenleving,
waardoor onder andere experts, religieuze autoriteiten, migrantengemeenschappen en andere betrokkenen een helder beeld over de problematiek ontstaat en meer bewustwording.
Nieuwe Marokkaanse wet nabestaandenuitkering


In Marokko is kortgeleden een nieuwe wet aangenomen die een nabestaandenuitkering regelt. De uitkering is bedoeld voor weduwen met schoolgaande of gehandicapte kinderen die geen enkel inkomen hebben.

Door deze wet krijgen weduwen met schoolgaande kinderen die geen bestaansmiddelen hebben, recht op een maandelijkse uitkering. Vrouwen die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen zich via een formulier inschrijven en melden bij de lokale autoriteiten. Deze stellen een onderzoek in en moeten binnen 30 dagen een beslissing nemen of de weduwe in aanmerking komt voor de maandelijkse financiŽle steun. Het gaat om een maandelijkse bijdrage van 350 Dh per kind, met een maximum van 1050 Dh (voor drie kinderen).

Voor meer informatie, zie de website van het Marokkaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken.
www.maroc.ma/fr/actualites/ministere-de-linterieur-les-demandes-dallocation-pour-veuves-en-situation-de-precarite%20


Uitspraak Centrale Raad van Beroep: VERLAGING KINDERBIJSLAG DOOR SVB ONRECHTMATIG


Afgelopen vrijdag 12 december 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep in Utrecht de uitspraak van de Amsterdamse Rechtbank bevestigd dat verlaging van kinderbijslag voor kinderen in Marokko strijdig is met het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) was in beroep gegaan tegen de uitspraak.

SSR-advocate mr C.A.J. de Roy van Zuydewijn heeft de belangen van vele cliŽnten wederom met positief resultaat verdedigd.

MOHAMED SAYEM VERONGELUKTVerbijsterd en diep geschokt hebben wij vernomen dat zaterdagnacht 22 mei Mohamed omgekomen is bij een auto-ongeluk in Noordoost-Marokko.

Mohamed werkte sinds 1999 bij het Steunpunt in Berkane, waar hij met zijn gezin woonde. Hij heeft zich volop, bevlogen en betrokken, ingezet als belangenbehartiger en hulpverlener voor de Nederlandse Marokkanen die geremigreerd waren naar Marokko en voor de achtergelaten vrouwen en meisjes.

Na de stopzetting van de subsidiŽring vanuit Nederland heeft hij als zelfstandig ondernemer een sterke positie weten te handhaven en bleef heikele dossiers op de politieke agenda te zetten. De Marokkaanse gemeenschap in Nederland en de Nederlandse Marokkanen in Marokko zullen hem bijzonder missen.10 oktober 2014 Opzeggen Verdrag Marokko - Nederland, wat betekent het voor u op dit moment?

De Nederlandse regering wil het verdrag dat zij heeft met Marokko gaan opzeggen. Het Parlement moet nog haar akkoord geven. Daarnaast geldt er ook een opzegtermijn.

Wat zou het opzeggen van het verdrag voor uw AOW betekenen? Ontvangt u een AOW-pensioen in Marokko nu het verdrag nog geldt? Dan verandert uw recht op een AOW-pensioen niet.
Woont u in Marokko en gaat u een AOW-pensioen ontvangen nadat het verdrag is opgezegd (op zijn vroegst 1 januari 2016)? Dan krijgt u het AOW-pensioen voor een gehuwde. Ook als u alleen woont.

Wat betekent het (eventuele) opzeggen van het verdrag voor uw kinderbijslag of kindgebonden budget?
Ontvangt u kinderbijslag of kindgebonden budget voor een kind dat in Marokko woont nu het verdrag nog geldt? Dan wordt de kinderbijslag of het kindgebonden budget stopgezet, op zín vroegst per 1 juli 2016. Nadat het verdrag is opgezegd (op zín vroegst 1 januari 2016), kan er geen nieuw recht op kinderbijslag of kindgebonden budget ontstaan voor een kind dat woont in Marokko.

Wat betekent het (eventuele) opzeggen van het verdrag voor uw nabestaandenuitkering Anw?
Ontvangt u een nabestaandenuitkering Anw in Marokko nu het verdrag nog geldt? Dan verandert dit niet. Had u recht op een nabestaandenuitkering Anw voor 1 juli 2012? Het woonlandbeginsel geldt dan niet voor u. Had u recht op een nabestaandenuitkering Anw sinds 1 juli 2012 of later? Dan is het nu nog niet duidelijk of het woonlandbeginsel wel of niet gaat gelden. Hierover lopen nog rechtszaken. Dit staat los van het opzeggen van het verdrag.
Na opzegging van het verdrag (op zijn vroegst 1 januari 2016) geldt: wordt u nabestaande en woont u in of keert u terug naar Marokko? Dan heeft u geen recht op een nabestaandenuitkering Anw.

Waarom neemt de minister van SZW deze stap?
Nederland past haar sociale zekerheid aan, zodat het ook in de toekomst betaalbaar blijft. Deze aanpassingen wil Nederland ook toepassen op het sociale zekerheidsverdrag met Marokko. Nederland en Marokko hebben gesprekken gevoerd over aanpassing van het verdrag, maar zijn het niet eens geworden. Nederland voert ook met andere landen gesprekken over aanpassing van verdragen.


Conferentie Transnationale Hulpverlening

Op 17 juni 2014 vond de Conferentie Transnationale Sociaaljuridische Hulpverlening plaats in Amsterdam, deze was georganiseerd door SSR en St Landelijke werkgroep Mudawwanah.
Tijdens deze conferentie werd de gelijknamige publicatie aangeboden aan Marjolein Kroon van Ministerie Veiligheid en Justitie.
Verslag en aanbevelingen van deze dag vindt u binnenkort op de site.

Hier kunt u de publicatie downloaden;
bestand: SSR Muda Publicatie transnationale hulpverlening W

UITSPRAAK CENTRALE RAAD VAN BEROEP (CRvB) 9 mei 2014

Op 28 maart jl. heeft SSR-advocaat mr. C.A.J. de Roy van Zuydewijn een verweerschrift ingediend op het hoger beroep van de SVB tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 22 augustus 2013.
Vandaag, 9 mei 2014, heeft de CRvB uitspraak gedaan en heeft de uitspraak van de rechtbank Amsterdam bevestigd. 
SSR is trots op haar advocate!

U kunt de volledige uitspraak lezen wanneer u onderstaande link opent:


bestand: Anw Marokko.PDF

9 mei 2014 UITSPRAAK Hoger Beroep ANW Marokko

In maart heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan inzake het Hoger Beroep dat de SVB had aangespannen tegen de uitspraak van de Rechtbank in Amsterdam, die in augustus 2013 besliste dat de verlaging op basis van het woonlandbeginsel in strijd was met de regels van de Associatieraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de EU-landen, de Europese Unie en Turkije.
De Nederlandse nabestaandenuitkering van Turkse weduwen had niet verlaagd mogen op grond van het feit dat de vrouwen in Turkije wonen, waar het leven minder duur is. Dat is strijdig met regels die gelden tussen Turkije en de Europese Unie, stelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in hoger beroep. De CRvB bevestigt daarmee een eerdere uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Op 9 mei beslist de CRvB over het hoger beroep dat de SVB heeft aangespannen tegen de de uitspraak van de Rechtbank in Amsterdam inzake de Marokkaanse weduwen.DUMP Vrouwen, artikel Opzij maart 2014

Gedwongen achterlating is een vorm van geweld en schending van de mensenrechten, van de rechten van vrouwen en kinderen.


bestand: 1394609874_Artikel-in-Opzij maart 2014.pdf

UITSPRAAK RECHTBANK AMSTERDAM: Korting Kinderbijslag Onrechtmatig

 

De regering mag de kinderbijslag van ouders die in Marokko wonen niet verlagen. Ook ouders in Nederland met kinderen in het buitenland mogen niet worden gekort op de kinderbijslag. Bij ouders die met hun kinderen in Turkije wonen mag dat wel, heeft de rechtbank in Amsterdam vrijdag bepaald.

 

Omdat Nederland specifieke afspraken met Marokko heeft gemaakt mag de bijslag voor ouders in dat land niet worden verlaagd. Met Turkije zijn dergelijke afspraken niet gemaakt.

 

Diverse ouders hadden een zaak aangespannen tegen de verlaging die voortvloeit uit het zogenoemde woonlandbeginsel, dat in juli 2012 van kracht werd. Dat houdt in dat de kinderbijslag van in het buitenland wonende ouders of kinderen wordt aangepast aan het niveau van de kosten van het lokale levensonderhoud en werd de kinderbijslag voor die kinderen met 40 procent verlaagd.

 

Ouders met kinderen in het buitenland die kinderbijslag willen krijgen, moeten maandelijks een minimumbedrag besteden aan hun kinderen. Omdat de onderhoudsbijdrage niet tegelijkertijd is verlaagd, vindt de rechtbank de verlaging van de bijslag voor deze groep ouders niet gerechtvaardigd.

 

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan in beroep gaan, maar hij wil de uitspraak eerst bestuderen.

 

Weduwen Het is niet voor het eerst dat het kabinet een juridische nederlaag leidt met betrekking tot het woonlandbeginsel. Afgelopen zomer bepaalde de rechter dat weduwen in het buitenland met een Nederlands nabestaandenpensioen, niet op hun uitkering mogen worden gekort. De Marokkaanse ouders werden in beide zaken succesvol vertegenwoordigd door SSR-advocaat mr. C.A.J. de Roy van Zuydewijn.

bestand: uitspraak rechtbank a'dam 10 jan 2014.pdf

UITSPRAAK RECHTBANK AMSTERDAM: Korting ANW in strijd met verdrag

De rechtbank in Amsterdam heeft uitspraak gedaan inzake de beroepszaken die zijn aangespannen door mr C.A.J. de Roy van Zuydewijn namens een aantal cliŽnten van SSR over het woonlandbeginsel Anw. De rechtbank stelt vast dat de gestelde betalingsbeperking niet louter een differentiatie is maar een verlaging. Die verlaging is in strijd met art 5 van het Verdrag met Marokko. Achtergrondinformatie: Op 1 januari 2013 is de Wet woonlandbeginsel sociale zekerheid ingegaan. Door deze wet worden Nederlandse Anw-uitkeringen (voor weduwen en wezen) die buiten Europa ontvangen worden, aangepast aan het prijspeil van het betreffende land. Voor Marokko betekent dit een korting van 40%. Honderden Marokkaanse weduwen worden op deze manier geconfronteerd met een sterke daling van hun enige inkomen. De kortingen zijn juridisch discutabel en zijn vrijwel zeker strijdig met het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko. Via juridische beroepszaken moet helderheid komen over de rechtmatigheid van de kortingen. 
Op 30 mei zijn 11 beroepszaken voor de rechtbank behandeld, eind juli heeft rechtbank aangegeven dat zij meer tijd nodig had, dit werd eind augustus.
 NOG STEEDS MELDINGEN VAN ACHTERLATING

© Trouw. Mohamed Sayem van het Steunpunt Remigranten. "We hebben dit jaar, tot nu toe, zo'n vijfentwintig meldingen van achtergelaten vrouwen binnengekregen. Een deel van de vrouwen is terug naar Nederland gebracht. Allemaal vrijwilligerswerk", zegt Mohamed Sayem vanuit de Marokkaanse stad Berkane. Het is intensief werk, en emotioneel flink pittig, zegt Sayem. "Het is een luizenstreek. Je denkt dat je leuk met je ouders op vakantie bent en dan zijn ze ineens weg. Wat denk je dat dat met die puberdochters of jonge vrouwen doet? Als je je eigen ouders al niet eens meer kunt vertrouwen... Zů melden ze zich hier: in de steek gelaten, radeloos, ontroostbaar verdrietig."  
 
De gevallen van achterlating waarmee hij deze zomervakantie te maken kreeg, zijn te verdelen in twee groepen. "Je hebt de meerderjarige dochters die vaak in Nederland zijn geboren, met een Nederlandse nationaliteit. Voor die vrouwen kun je relatief makkelijk bij de ambassade een nieuw paspoort regelen. Die zijn snel terug." Voor minderjarige meisjes ligt dat lastiger, zegt Sayem. Voor hun terugkeer moeten ouders toestemming geven. En die hebben juist besloten dat hun kind in Marokko moet wonen. Omdat ze vinden dat dochterlief in Nederland te losbandig leeft, of omdat er in Marokko een geschikte huwelijkspartner is. Via de medewerkers van Stichting Steun Remigranten (SSR) in Nederland en maatschappelijk werk, werd onlangs een vader zo 'gemasseerd' dat hij inzag dat zijn dochter in Marokko doodongelukkig werd en zijn beslissing verkeerd was. Sayem: "Maar als dat niet lukt, volgen soms lange juridische procedures en ben je zo een paar maanden verder". Er wordt al jaren van alles bedacht om achterlating en gedwongen huwelijken van allochtone meiden tegen te gaan en veel subsidie aan campagnes uitgegeven.  
 
SSR werd in 1989 opgericht om naar Marokko terugkerende gastarbeiders te helpen. Er kwam een steunpunt in Berkane. "Maar de laatste jaren zijn we steeds vaker met achterlating geconfronteerd. We hebben jaarlijks zo'n 35 zaken", aldus Sayem (48) die al veertien jaar in Noordoost Marokko werkt. Het steunpunt in Berkane draait nu op betaalde hulp aan remigranten op financieel gebied. Maar de organisatie krijgt sinds december 2011 geen subsidie meer om vrouwen naar Nederland terug te helpen.  
 
Onbegrijpelijk, vindt Joke Verkuijlen, bestuurslid van SSR. "We zien jaarlijks dat er vrouwen worden achtergelaten. We vinden dat als land onwenselijk en onmenselijk. Dus worden er allerlei dure campagnes bedacht om het probleem op de kaart te zetten. Maar voor de organisatie die al ruim twintig jaar zorgt dat gedumpte vrouwen terug naar Nederland komen, is er geen geld." "Sommige meiden hebben best wel iets zien aankomen, die hebben hun vriendinnen of hun mentor op school soms voorzichtig gewaarschuwd, of desnoods een noodplan ingevuld", zegt Sayem. "Maar dan nog...Dit doet zoveel pijn. Deze meiden verdienen de beste begeleiding. Hier in Marokko, maar ook als ze terug zijn in Nederland. Want het vertrouwen in hun ouders is niet zomaar hersteld."  
 


AANPAK HUWELIJKSDWANG EN ACHTERLATING: reactie naar minister Asscher

De aanpak Huwelijksdwang en Achterlating van minister Asscher stond op 17 oktober jl. ter behandeling in de 2e Kamer-commissie gepland. Wij hebben samen met de andere leden van de Alliantie voor Zelfbeschikking een reactie geschreven. 
 
Ongeveer een jaar geleden hebben Tweede Kamerleden Vera Bergkamp, Keklik Yucel, Sadet Karabulut en Eerste Kamerleden Marijke Vos en Margreet de Boer, ons manifest voor Zelfbeschikking in ontvangst genomen. Hierin pleiten wij, 7 maatschappelijke organisaties, voor een integrale en interdepartementale aanpak van huwelijksdwang en achterlating. Mede n.a.v. meerdere cases in de zomer van 2012 drongen wij - met brede maatschappelijke, politieke ťn lokaal bestuurlijke steun - aan op een landelijke taskforce die slachtoffers snel en adequaat kon helpen. 
Hierop gebaseerd stelde toenmalig minister Leers een verkennersgroep in die de mogelijkheden rond een betere aanpak zou onderzoeken. Minister Asscher stelde op basis van de uitkomsten van de verkennersgroep een plan op. In onze reactie aan minister Asscher waarschuwen wij dat dit plan, zoals die nu voor ligt, onvoldoende is toegerust op de zwaarte van de problematiek.  
 
Lees hier onze gezamenlijke reactie van 25 september 2013 op de Tweede Kamerbrief stuk 32 175.
bestand: Reactie naar Asscher aanpak huwelijksdwang en acht

Ministerie trekt KOB maatregel in

Enige tijd geleden was als bezuinigingsmaatregel aangekondigd dat met ingang van juni 2011 de tegemoetkoming AOW van € 33,11 per maand, de zogenaamde KOB uitkering, niet langer uitbetaald wordt aan Nederlanders die buiten Nederland in één van de verdragslanden wonen en waarvan niet tenminste 90% van hun inkomen in Nederland belast wordt.

Dit besluit druist in tegen bestaande wetgeving, waardoor onze advocaat mw. mr. C.A.J. de Roy van Zuydewijn juridische stappen ondernam. Zij tekende bezwaar aan namens velen van de remigranten in Marokko, maakte dit kenbaar bij de SVB en ging na afwijzing hiervan in beroep bij de rechtbank in Haarlem. Uit de vele beroepen selecteerde de rechtbank er een beperkt aantal en kwam voor wat betreft deze zaken tot de uitspraak dat de inhouding van deze toelage op de AOW onrechtmatig is. De Sociale Verzekeringsbank werd niettemin door het ministerie gedwongen in hoger beroep te gaan.

Parallel daaraan werd een formele klacht ingediend bij de Europese Commissie in Brussel aangezien deze maatregel ook indruist tegen EU wetgeving. De Commissie verklaarde de klacht ontvankelijk en droeg de Nederlandse regering op genoemde wetgeving ongedaan te maken en met terugwerkende kracht de uitkering alsnog toe te kennen.

De overheid bepleitte haar zaak nogmaals bij de EU Commissie maar werd daarbij opnieuw geconfronteerd met hetzelfde oordeel ter ondersteuning waarvan de EU Commissie een infractieprocedure is gestart bij het EU Hof van Justitie in Luxemburg.

Overtuigd inmiddels van de onhaalbaarheid van hun standpunt, heeft de regering eieren voor haar geld gekozen en inmiddels aangekondigd de maatregel ongedaan te zullen maken. De uitbetalingen zullen worden hervat en wel met terugwerkende kracht vanaf juni 2011.

De officiële mededeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u hier als PDF.

Wij zijn voor alle remigranten bijzonder blij met dit nieuwe succes van mede SSR die achter de schermen continue doorgaat de belangen van de remigranten te verdedigen met zeer deskundige advocaten.Alliantie voor Zelfbeschikking

Introductie
Op 26 september 2012 presenteerde een collectief van zeven organisaties: Landelijke Werkgroep Mudawwanah, Stichting Kezban, VON, SMN, IOT, Femmes for Freedom en SSR Nederland, gezamenlijk genaamd de Alliantie voor Zelfbeschikking, een manifest ten behoeve van de bescherming van het recht op individuele zelfbeschikking als bron van de aanpak van problemen als huwelijksdwang, eergerelateerd geweld, achterlating, vrouwelijke genitale verminking en huwelijkse gevangenschap.

De Alliantie staat voor individuele grondrechten, persoonlijke keuzevrijheid en sociale gelijkheid, in het bijzonder gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Om onderdrukkende praktijken te bestrijden en zelfbeschikking te kunnen bevorderen is op lokaal, landelijk, bilateraal en internationaal niveau een integrale aanpak voorwaarde. Daarin zijn onlosmakelijk verbonden de emancipatie van groepen, de weerbaarheid van individuen, een adequate hulpverlening en een behoorlijke rechtshandhaving. Wij pleiten voor een integrale aanpak waarin de vrouwen, mannen en kinderen die zichzelf vrijvechten uit belemmerende structuren de noodzakelijke erkenning, bescherming en hulp krijgen.

Aanbevelingen
1. Landelijk en lokaal een driedelige aanpak die verder reikt dan het strafrecht.
2. Het versterken van de rechtspositie en emancipatie op groeps- en individueel niveau.
3. Een landelijke taskforce voor de coördinatie van de bescherming van slachtoffers op casusniveau.
4. Garant staan voor verbetering van informatie, preventie en adequate hulpverlening in binnen- en buitenland.
5. Een centraal meld- en adviespunt waarin mensen met hulpvragen worden geadviseerd over partnerkeuze, bescherming, rechtspositie in Nederland en land van herkomst, familiewetgeving, kinderen en verblijfsrecht.
6. Rechtshandhaving middels handhaving bestaande wetten en rechten en aanpassing daar waar nodig.

Het volledige manifest inclusief een toelichting op de aanbevelingen vindt u in de bijgevoegde pdf.


bestand: Manifest Alliantie voor Zelfbeschikking.pdf

 VOLG ONS OP TWITTER: @SSRNederlandNieuws:


Op bezoek in Berkane

maandag 07 mei 2012 - Op 7 mei en 8 mei brachten studenten van de Hogeschool Amsterdam in het kader van een studiereis een werkbezoek aan het Steunpunt Remigranten in Berkane
lees verder

AOW-ers in het buitenland houden recht op AOW-tegemoetkoming

woensdag 04 april 2012 - Sinds juni 2011 werd de AOW-tegemoetkoming (KOB) niet meer uitbetaald aan AOW-ers in het buitenland. Hiertegen is ook door AOW-ers in Marokko massaal bezwaar gemaakt. Op 3 april 2012 kregen de AOW-ers gelijk van de Rechtbank in Haarlem.
lees verder

Teleurstelling en verbijstering bij bezoekers Steunpunt

dinsdag 03 januari 2012 - In Berkane e.o. was de teleurstelling groot toen bekend werd dat het Steunpunt zou gaan sluiten.
lees verder